Home Công nghệCông nghệ Cách soạn tài liệu code JavaScript bằng JSDoc

Cách soạn tài liệu code JavaScript bằng JSDoc

by Administrator

Biên soạn tài liệu code đúng cách rất quan trọng với việc bảo trì. Dùng JSDocs, bạn có thể nhúng nó vào ngay bên trong code để nó luôn sẵn sàng cho người dùng sử dụng.

Cách soạn tài liệu code JavaScript bằng JSDoc

Biên soạn tài liệu code đúng cách rất quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ trong quá trình phát triển phần mềm. Là một lập trình viên, bạn quen với việc viết code rõ ràng, hiệu quả nhưng có thể ít kinh nghiệm hơn trong việc soạn tài liệu tốt.

Biên soạn tài liệu tốt hữu ích với bất kỳ ai đang làm việc với code của bạn, từ thành viên trong đội, bạn bè hoặc chính bản thân bạn sau này. Nó có thể giải thích tại sao bạn triển khai tài liệu nào đó theo một cách cụ thể hoặc cách dùng một hàm hay API nào đó.

Đối với lập trình viên JavaScript, JSDoc là cách hay để bắt đầu soạn code.

JSDoc là gì?

Biên soạn tài liệu code có thể là công việc phức tạp và tẻ nhạt. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người nhận ra lợi ích của phương pháp “tài liệu là code”. Nhiều ngôn ngữ có library giúp tự động hóa quá trình này, cho tài liệu đơn giản, rõ ràng và chính xác. Giống như ngôn ngữ Go có GoDoc để tự động soạn tài liệu từ code, JavaScript cũng có JSDoc.

JSDoc tạo tài liệu bằng cách diễn giải các bình luận đặc biệt trong code nguồn JavaScript, xử lý những bình luận này, rồi tạo tài liệu riêng. Sau đó, nó làm tài liệu này sẵn có ở định dạng HTML có thể truy cập.

Điều này giữ cho tài liệu nằm trong code, vì thế, khi bạn update code, thật dễ cập nhật tài liệu.

Thiết lập JSDoc

Nhà sáng tạo JSDoc đã khiến cho việc bắt đầu và thiết lập JSDoc trong dự án JavaScript trở nên dễ dàng.

Để cài đặt JSDoc cục bộ, chạy:

npm install --save-dev jsdoc

Cách viết bình luận JSDoc

Để dùng JSDoc, bạn sẽ sử dụng những bình luận cú pháp đặc biệt bên trong code nguồn. Bạn sẽ viết tất cả nhận xét tài liệu vào bên trong các dấu /***/. Bên trong chúng, bạn có thể mô tả các biến, hàm, tham số hàm và nhiều thứ khác.

Ví dụ:

/**
 * Gets User by name.
 * @param {string} name - The name of the User
 * @returns {string} User
 */

function getUser(name) {
 const User = name;
 return User;
}

Tag @param @returns là hai trong số nhiều từ khóa đặc biệt mà JSDoc hỗ trợ để giải thích code của bạn.

Để tạo tài liệu cho code này, chạy npx jscode trước đường dẫn tới file JavaScript.

Ví dụ:

npx jsdoc src/main.js

Lệnh này sẽ tạo một thư mục out trong gốc dự án của bạn. Bên trong thư mục này, bạn sẽ tìm thấy file HTML đại diện cho các trang tài liệu.

Bạn có thể xem tài liệu bằng cách thiết lập một máy chủ web cục bộ để lưu trữ nó, hoặc đơn giản hơn bằng cách mở file out/index.html bên trong trình duyệt. Ví dụ, mặc định trang tài liệu sẽ trông như sau:

Cách soạn tài liệu code JavaScript bằng JSDoc

Cấu hình đầu ra JSDoc

Bạn có thể tạo một file cấu hình để thay đổi hành vi mặc định của JSDoc.

Để làm việc này, tạo file conf.js và xuất mô đun JavaScript bên trong file này.

Ví dụ:

module.exports = {
 source: {
  includePattern: ".+\\.js(doc|x)?$",
  excludePattern: ["node_modules"],
 },
 recurseDepth: 5,
 sourceType: "module",
 opts: {
  template: "path/to/template",
  destination: "./docs/",
  recurse: true,
 },
};

Bên trong file cấu hình là những lựa chọn cấu hình JSDoc khác nhau. Tùy chọn template cho phép bạn dùng một mẫu tùy biến giao diện của tài liệu. Cộng đồng của JSDoc cung cấp nhiều mẫu mà bạn có thể dùng. Gói này cũng cho phép bạn tạo các mẫu được cá nhân hóa.

Để thay đổi vị trí của tài liệu đã tạo, đặt tùy chọn cấu hình destination sang một thư mục. Ví dụ trên chỉ thư mục docs trong gốc của dự án.

Dùng lệnh này để chạy JSDoc với một file cấu hình:

jsdoc -c /path/to/conf.js

Để khiến nó dễ chạy lệnh này hơn, thêm nó làm đầu vào scripts bên trong file package.json:

"scripts": {
  "dev": "nodemon app.js",
  "run-docs": "jsdoc -c /path/to/conf.js"
 },

Giờ bạn có thể chạy lệnh scrpt npm trong một terminal.

Ví dụ về tài liệu được tạo bằng JSDoc

Bên dưới là một thư viện số học đơn giản với các phương thức add subtract.

Đây là ví dụ về code JavaScript được biên soạn tốt:

/**
 * A library for performing basic arithmetic operations.
 * @module arithmetic
 */
module.exports = {
  /**
   * Adds two numbers.
   * @param {number} a - The first number.
   * @param {number} b - The second number.
   * @return {number} The sum of the two numbers.
   * @throws {TypeError} If any of the arguments is not a number.
   * 
   * @example
   * const arithmetic = require('arithmetic');
   * const sum = arithmetic.add(5, 10);
   * console.log(sum); // 15
   */
  add: function(a, b) {
    if (typeof a !== 'number' || typeof b !== 'number') {
      throw new TypeError('Both arguments must be numbers.');
    }

    return a + b;
  },

  /**
   * Subtracts the second number from the first number.
   * @param {number} a - The number to subtract from.
   * @param {number} b - The number to subtract.
   * @return {number} The result of the subtraction.
   * @throws {TypeError} If any of the arguments is not a number.
   * 
   * @example
   * const arithmetic = require('arithmetic');
   * const difference = arithmetic.subtract(10, 5);
   * console.log(difference); // 5
   */
  subtract: function(a, b) {
    if (typeof a !== 'number' || typeof b !== 'number') {
      throw new TypeError('Both arguments must be numbers.');
    }

    return a - b;
  }

  // ... other methods ...
};

Bình luận JSDoc cung cấp mô tả library rõ ràng và toàn diện cùng các phương thức của nó, bao gồm:

 • Mô tả thư viện và mục đích sử dụng của nó.
 • Mỗi tham số của phương thức, bao gồm kiểu và mô tả tóm tắt.
 • Giá trị và kiểu mà từng phương thức trả về.
 • Lỗi có thể phát sinh từ từng phương thức và điều kiện có thể gây ra nó.
 • Ví dụ về cách sử dụng từng phương thức.

Bình luận cũng bao gồm tag @module để cho biết rằng file này là một mô đun và tag @example cung cấp một ví dụ code cho từng phương thức.

Như bạn thấy, JSDoc là công cụ hữu ích để bắt đầu soạn tài liệu code JavaScript. Nhờ tích hợp dễ dàng, bạn có thể tạo tài liệu nhanh chóng và chi tiết khi viết code. Bạn cũng có thể duy trì và update tài liệu ngay tại không gian làm việc.

Tuy nhiên, dù tính năng tự động hóa của JSDoc rất hữu ích nhưng bạn vẫn nên tuân thủ những nguyên tắc nhất định để có thể tạo tài liệu chất lượng.

 

You may also like

Leave a Comment